Rapporten

Studies, rapporten en publicaties m.b.t. Het Waterwingebied

 

*   'Wat samenwerking vermag'

Mirjam Wingelaar, juni 2012. Artikel in het maandblad Groen (vakblad voor ruimte in Stad en Landschap)
Het artikel beschrijft de unieke wijze waarop bewoners uit Liendert en Rustenburg in Amersfoort betrokken 
zijn geweest bij het tot stand komen van het Groenbeheerplan voor Het Waterwingebied (klik hier).

 

 *  Beschermde soorten Waterwingebied

Brandjes, G.J. en Brekelmans, F.L.A. 2011. Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet ,
Bureau Waardenburg b.v., Culemborg.
Dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Amersfoort is als PDF-bestand te downloaden (klik hier).

 

*  Stand van de natuur in Amersfoort

 Aan de hand van bijna 100 beschermde, bedreigde en bijzondere planten en dieren wordt een blik
gegeven op de natuur en biodiversiteit van Amersfoort.
Het boekje is als PDF-bestand te downloaden (klik
hier).
 

* Inventarisatie van broedvogelterritoria in Het Waterwingebied van Amersfoort"
 
Een intensief en uitgebreid onderzoek van de heer G. van Haaff van de Vogelwacht naar de voorkomende vogelsoorten 
in Het Waterwingebied. Een belangrijk, lezenswaardig en soms verrassend onderzoek. Met o.a. bijzondere -gelukte en 
mislukte- broedgevallen in Het Waterwingebied.
De inventarisatie is als PDF-bestand te downloaden ( klik
hier). 

 

* Rapport  Waterwin(st)gebied

Dit rapport geeft een beschrijving van de ruimelijke en ecologische structuur van 'Het Waterwingebied' in 2006.
Naast de toenmalige staat van het 'Waterwingebied' is (kort) ingegaan op de historische ontwikkelingen. 
Ook zijn kansen en bedreigingen beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor inrichting en beheer van het gebied.
Dit rapport is de basis geweest voor het opstellen van het Groenbeheerplan Waterwingebied.
Het rapport 'Waterwin(st)gebied'  is als PDF-bestand te downloaden (klik
hier).

 

* Verslag bijeenkomsten.

Link: http://www.amersfoort.nl/4/waterwingebied/Werkwijze-adviesgroep-en-verslagen-bijeenkomsten.html

 

 * Verslag adoptieterrein IVN natuurgidsencursus

Hier kunt u het verslag lezen wat gemaakt is over het Waterwingebied, met name de nieuwe poel, door cursisten van de cursus natuurgids van IVN-  Amersfoort/Nijkerk.
Het verslag downloaden (klik hier).

 

 * Verspreidingsonderzoek flora en fauna Waterwingebied Amersfoort

M.A.J. Grutters & R.W.G. Andeweg, 2016, Verspreidingsonderzoek flora en fauna Waterwingebied Amersfoort, bSR-rapport 275, bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam. 
Het rapport downloaden (klik hier)